Reglement Club van 50

Artikel 1. Naam
De subcommissie  draagt de naam “Club van 50” en maakt deel uit van de Korfbalvereniging IJsselvogels.

Artikel 2. Oprichting
De subcommissie is in januari 2019 in het leven geroepen voor onbepaalde tijd.

Artikel 3. Doel
Het primaire doel van de Club van 50 is het genereren van extra inkomsten voor KV IJsselvogels. Inkomsten die vervolgens worden aangewend voor zaken die niet uit de normale begroting van        KV IJsselvogels betaald kunnen worden. Daarbij kunt u denken aan bijvoorbeeld extra activiteiten voor de jeugd, het opknappen van de accommodatie en uiteraard vele andere doeleinden.

Artikel 4. Lidmaatschap
a) Het lidmaatschap wordt verkregen door een inschrijfformulier in te vullen en in te leveren bij één van de subcommissiesleden van de Club van 50. Men hoeft geen lid van KV IJsselvogels te zijn. Bedrijven kunnen ook lid worden. Men is lid als de bijdrage in februari van dat jaar is voldaan.

b) De Club van 50 kan uit meer of minder dan 50 leden bestaan. De leden kunnen op grond van hun lidmaatschap van de Club van 50 geen bijzondere rechten ontlenen m.b.t het bestuur van KV IJsselvogels. Over en weer kunnen wensen en adviezen kenbaar worden gemaakt.

c) Elk lid van de Club van 50 heeft 1 stemrecht, ongeacht de hoogte van de bijdrage.

d) De duur van het lidmaatschap is minimaal 1 jaar en loopt van 1 januari tot en met 31 december. Het lidmaatschap zal steeds stilzwijgend met 1 jaar worden verlengd.

e) Beëindiging van het lidmaatschap kan plaatsvinden door schriftelijke opzegging. Deze opzegging dient uiterlijk op 1 december door de Secretaris / Penningmeester van de Club van 50 te zijn ontvangen.

f) Beëindiging van het lidmaatschap vindt ook plaats bij overlijden van het lid.

Artikel 5. Bijdrage
De bijdrage bedraagt € 50,- per jaar. Betaling van de bijdrage is bij aanvang van het jaar door middel van een overschrijvingsverzoek danwel automatische incasso.

Artikel 6. De Subcommissie
1)    De subcommissie bestaat uit tenminste 2 leden. Te weten een voorzitter en secretaris/penningmeester. Uitsluitend leden van de Club van 50, niet zijnde bestuursleden van KV IJsselvogels kunnen in deze functie worden gekozen.

2)    De subcommissie is belast met het besturen van de Club van 50. Ieder subcommissie lid is verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn/haar functie zoals omschreven in Artikel 7.

3)    De zittingsduur van een subcommissie lid is twee jaar. Na deze twee jaar kan een subcommissie lid zich herkiesbaar stellen.

4)    Ieder lid van de Club van 50 heeft het recht zich verkiesbaar te stellen voor de subcommissie. Kandidaten kunnen zich aanmelden bij het dagelijks bestuur.

5)    De subcommissie wordt gekozen tijdens een bestuursvergadering (zie ook Artikel 8). Om in De subcommissie verkozen te worden dient tenminste de meerderheid van de bestuursvergadering voor te stemmen.

6)    Indien een subcommissie lid tussentijds aftreedt wordt er binnen 8 weken een bestuursvergadering gehouden om een nieuw subcommissie lid te kiezen. Kandidaten kunnen zich tot één week voor de bestuursvergadering aanmelden bij het bestuur.

7)     De bestuursvergadering kan een subcommissie lid schorsen of ontslaan indien zij daartoe gegronde redenen kan aandragen. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste ²⁄₃ van de uitgebrachte stemmen.

Artikel 7. Taken van Het onderdeel
1)    De voorzitter is belast met de volgende taken :
a)    Het leiden van de subcommissievergaderingen en besprekingen.
b)    Het onderhouden van contacten met het bestuur en leden van KV IJsselvogels.
c)    Het promoten en bevorderen van activiteiten van de Club van 50.
d)    Het houden van toezicht op de goede taakuitvoering van de overige subcommissieleden.
e)    Het opstellen, in samenwerking met de penningmeester en secretaris, van de agenda’s voor alle subcommissievergaderingen en besprekingen.

2)    De penningmeester is belast met de volgende taken :
a)    Het beheren van de financiële middelen van de Club van 50.
b)    Het jaarlijks uitbrengen van een financieel verslag aan de subcommissievergadering en het bestuur.
c)    Het op tijd innen van de bijdrages.
d)    Het tijdig uitvoeren van betalingen.
e)    Het waarnemen van de voorzitter bij diens afwezigheid.

3)    De secretaris is belast met de volgende taken :
a)    Het voeren van de correspondentie van de Club van 50, dit in overleg met de overige subcommissiesleden.
b)    Het registreren van de leden van de Club van 50en het bijhouden van een adressenbestand.
c)    Het uitschrijven van de subcommissievergaderingen en besprekingen.
d)    Het notuleren van de subcommissievergaderingen en besprekingen.

Artikel 8. De ledenvergadering
1)    Tenminste één keer per jaar is er een ledenvergadering. De subcommissie  brengt in deze vergadering het jaarverslag uit en doet, met overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording van het gevoerde beleid. Voorts verleent de ledenvergadering decharge voor het gevoerde beleid.

2)    De ledenvergadering wordt uitgeschreven door de secretaris met inachtneming van een termijn van minimaal twee weken.

3)    Behalve de in artikel 8.1 genoemde ledenvergadering kan er een extra ledenvergadering worden uitgeschreven indien het bestuur dit wenselijk of noodzakelijk acht.

4)    Indien tenminste zes leden hiertoe een verzoek indienen zal er een extra ledenvergadering worden uitgeschreven.

5)    Op de agenda van de ledenvergadering staan tenminste de volgende punten :

a)    Opening
b)    Notulen vorige ledenvergadering
c)    Ingekomen stukken / Mededelingen
d)    Jaarverslag penningmeester
e)    Bestuursverkiezing
f)    Rondvraag
g)    Sluiting

Artikel 9. Financiële middelen / Bestedingen

1)    De financiële middelen van de Club van 50 bestaan uit bijdrages van leden, schenkingen en overige baten.

2)    De financiële middelen van de Club van 50 dienen ten goede te komen aan KV IJsselvogels (zie ook Artikel 3). Een deel mag door het bestuur worden besteedt aan o.a. drukwerk, representatie etc.

3)    Financiële middelen van de Club van 50 mogen nimmer worden gebruikt voor betalingen aan/van personen (zoals bijv. het betalen van spelers).

4)    Ieder lid van de Club van 50 heeft het recht om een bestedingsaanvraag in te dienen. Deze aanvraag dient schriftelijk, voorzien van een argumentatie en een kostenschatting, bij één van de subcommissieleden te worden ingediend.

5)    Tevens kan een bestedingsaanvraag worden ingediend door het bestuur van KV IJsselvogels. Deze aanvraag dient schriftelijk, voorzien van een argumentatie en een kostenschatting, bij één van de subcommissieleden te worden ingediend.

5a)  Uit alle bestedingsaanvragen worden er jaarlijks 3-5 voorgedragen aan de leden van de Club van 50 om te stemmen aan welk doel(en) het bedrag wordt ingezet.

6)    Alle bestedingen worden vooraf door de subcommissie van de Club van 50 voorgelegd aan het bestuur van KV IJsselvogels ter verantwoording.

Art. 10 Reglement
Het reglement kan worden opgevraagd bij één van de subcommissieleden. Ook ligt een exemplaar van het reglement ter inzage in de bestuurskamer.

Het reglement kan door de bestuursvergadering worden gewijzigd dan wel worden aangevuld. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de subcommissie van Club van 50.

Art. 11 Ontbinding
Tot ontbinding van de Club van 50 kan slechts worden besloten door de bestuursvergadering. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste ²⁄₃ van de uitgebrachte stemmen.

Bij ontbinding van de Club van 50 komen de resterende gelden ten goede aan KV IJsselvogels